Laisvo personalo mokymas

https://denta-s.eu/lt/

Darbo rinkoje nuolat vyksta pokyèiai, kurie daugeliui þmoniø yra svarbesnis jø karjeros planavimo interesas. Darbuotojø mokymas yra veiksmingas receptas, leidþiantis iðplësti konkreèios pramonës ðakos sutikimà ir plëtoti þinias tam tikroje srityje. Investuoti laikà ir pinigus á mokymà yra rentabilios iðlaidos, nes savæs tobulinimo nauda susilieja á situacijas. Tikslus profesinio kelio formavimas ir naujø þiniø pirkimas yra vystymosi garantija. Be to, þada ekonomiðkai patenkinamas pajamas ið gerø darbø.

Kompiuteriniø þaidimø mechanikos taikymasDarbdaviai gerai supranta ðvietimo bûtinybæ, todël savo sveèiams siûlo pradëti mokymus. Dabartiniame etape vadinamasis mokymo portalai, kuriø tikslas - skatinti darbuotojø tobulëjimà per loðimà. Todël yra personalo mokymo metodas, grindþiamas kompiuteriniø þaidimø mechanika. Darbuotojø elgesio refleksai vystosi didëjanèios motyvacijos ir susidomëjimo tam tikru modeliu pobûdþiu. Gamification, taip pat þinomas kaip þaidimo ar þaidimo, yra technologija, pagrásta ádomiø darbø vykdymu. Tai panaði á jausmus, susijusius su iððûkiø áveikimu atliekant vaidmenø þaidimus.

Þaidimas ir konkurencijaKonkurencijos atmosferos ir mainø darbo aplinkoje stiprinimas yra patrauklus dalykas, kaip elgtis kaip áprasta veikla kaip pasiekiami þaidimo tikslai. Þodþiø „muzika ir karas“ sintezë nëra trumpa, nes iki ðiol kompiuteriniø þaidimø þinomam naudojimui projektø gamybai naudojami elementai, kurie papildo þaidimo istorijos principà. Projekto autorius rengia uþduotis ir iððûkius kai kuriems dalyviams ar komandoms, o jø leidybos paþanga pateikiama per paþangos juostà. Kartu su pasiektais laimëjimais didëja sunkumø lygis ir konkuruojanèios tarybos gali eiti tuo metu, kai likusios komandos ar þmonës. Taip pat pradedami ávairûs reitingai, virtualios valiutos problemos ir atlygio sistemos, skatinanèios sieká siekti.